Условия на кампания MagniProtect

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила. Официалните правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. 

Допълнителна информация за кампанията може да се получи:
- на телефон 0700 11 117
- на страницата на кампанията www.magniflex.bg/magniprotect 
- на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Периодът на кампанията, наричан още по-долу “период на предварителна продажба”, е от 15.08 до 15.09.2020 г.

 

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява предоставяне на отстъпка от 20% от крайната цена с ДДС на продукт/и от колекцията MagniProtect, закупен/и от shop.magniflex.bg при следните задължителни условия:

  • Потребителят осъществява поръчка в описания по-горе период на предваретилна продажба
  • Потребителят е информиран и се съгласява със срок на доставка от 30 дни 

Колекцията включва: матрак, топматрак и протектор MagniProtect, възглавници MagniProtect и MagniProtect Wave.

 

УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Право на участие имат всички пълнолетни лица, които са извършили поръчка в описания период и според условията на кампанията.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя условията на кампанията по всяко време, като публикува промените на настоящия интернет адрес.

Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В този случай на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България