Условия на промоцията

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията.

Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон 0700 11 117

на Интернет страницата на Magniflex shop.magniflex.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията e валидна от 29.07.2020 до 31.08.2020 г. включително или до изчерпване на количествата.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на България и важи за продажби онлайн през shop.magniflex.bg.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

В посочения период отстъпките са както следва:
- 30% отстъпка с ваучер за матраци Dormir, Ergonomico Plus и Vitality и възглавница Vitality Memory на shop.magniflex.bg

За да е валидна отстъпката, клиентът е длъжен да се регистрира с имейл адрес на https://magniflex.bg/basics-promo и да получи ваучер с код. Отстъпката се прилага, когато клиентът въведе получения код във финалната стъпка на покупка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това на shop.magniflex.bg.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка.

Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на office@matrax.bg, на адрес София, Бул. България 111, етаж 2, или чрез обаждане на тел. 0700 11 117.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.

Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.